Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΠΜΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Επισκόπηση

Το ΜΔΕ στη Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση και σκοπεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων και στη δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της φαρμακοβιομηχανίας και των άλλων σχετικών με τη φαρμακευτική ανάλυση χώρων. Ιδρύθηκε το 2018 ως φυσική συνέχεια των δύο επιτυχημένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπθδών (ΠΜΣ) του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του ΕΚΠΑ: της κατεύθυνσης Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας και Γενικού ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής και του διιδρυματικού ΠΜΣ Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων που λειτουργούσαν για πάνω από 20 έτη. 

Αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εστιάζει στην πρακτική και θεωρητική εξειδίκευση νέων επιστημόνων για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης και του Ελέγχου Ποιότητας φαρμάκων και προϊόντων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το ερευνητικό πεδίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι έλεγχοι ταυτότητας, καθαρότητας, περιεκτικότητας και σταθερότητας φαρμακευτικών ενώσεων, ως πρώτων υλών, και εντός φαρμακευτικών σκευασμάτων, η ανάπτυξη μεθόδων με τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών (HPLC, LC-MS, GC-MS, NMR κλπ) για αναλύσεις ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (φαρμακευτικές ενώσεις, μεταβολίτες κλπ.) σε βιολογικά δείγματα και για μελέτες γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολομικής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών επιτυγχάνεται με παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική βιομηχανία για διάστημα ενός μήνα καθώς και με την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. 

Με το πέρας της εκπαίδευσης τους οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ θα έχουν το υπόβαθρο να εργασθούν σε Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Ανάπτυξης των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, σε βιοαναλυτικά εργαστήρια (φαρμακοκινητικές μελέτες, τοξικολογικές αναλύσεις, ντόπινγκ) και σε Δημόσιους φορείς. Επιπλέον, η προχωρημένη γνώση των αναλυτικών τεχνικών και των τεχνικών ελέγχου καθιστούν τους νέους επιστήμονες εξ’ αρχής ικανούς στον ποιοτικό έλεγχο και στη δημιουργία φακέλων εγκρίσεων με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλοι να εργασθούν και σε διάφορες άλλες θέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών (έλεγχος και προετοιμασία φακέλων κ.λπ.). Η λήψη του ΔΜΣ «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας»  καλύπτει μεγάλο τμήμα των απαιτήσεων κατάληψης θέσης Ειδικευμένου Προσώπου (Qualified Person) που διορίζεται από τον ΕΟΦ στις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Στο ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων/Σχολών Φαρμακευτικής, Χημείας, ‎Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, ‎Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών & Τεχνολογιών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων με βάση τον αλγόριθμο μοριοδότησης που περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2802/τ.Β'/4-07-2019)  και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: βαθμός πτυχίου, μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών ή στην περίπτωση αποφοίτων Φαρμακευτικής (όπου δεν προβλέπεται Διπλωματική εργασία) λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα (πέραν της Διπλωματικής εργασίας) σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ και την προφορική συνέντευξη και λοιπά προσόντα. 

Το ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας μπορεί να δέχεται έως δύο αξιωματικούς φαρμακοποιούς, υπότροφους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ετησίως, ως υπεράριθμους, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ και έγκρισης της Συνέλευσης. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μαθήματα 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατό μέρος εξ αυτών να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον στο μέλλον ‎προστεθεί κάποιος διδάσκων από το εξωτερικό.

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδάσκοντεςΔιδ. Ώρες/ εβδομάδαECTS
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

Ειρ. Παντερή, Κ. Γεωργακόπουλος,

Φ. Τσόπελας, Μ. Χρυσανθακόπουλος, Μ. Κουππάρης, Α. Τσαντίλη

26
Στατιστική-ΧημειομετρίαΙ. Λουκάς, Ι. Ντότσικας, Ε. Γκίκας, Μ. Κουππάρης, Μ. Κωστάκης26
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι ΙΕ. Μικρός, Ε. Γκίκας, Δ. Μπενάκη26
Κλινική Φαρμακευτική ΑνάλυσηΕιρ. Παντερή, Ι. Λουκάς, Ι. Ντότσικας, Κ. Γεωργακόπουλος, Ε. Γκίκας, Ι. Παπουτσής26
Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ειρ. Παντερή, Ι. Ντότσικας, Κ. ΓεωργακόπουλοςΒ. Μυριανθόπουλος

Α. Βαρβαρέσου

  
 Σύνολο1030
 
Β΄ Εξάμηνο
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙΕιρ. Παντερή, Ι. Ντότσικας, Α. Τσαντίλη, Κ. Γεωργακόπουλος38
Έλεγχος Ποιότητας ΦαρμάκωνΜ. Κουππάρης26
Συστήματα Διασφάλισης ΠοιότηταςΝ. Θωμαΐδης, Μ. Κουππάρης, Μ. Κωστάκης410
Νομοθεσία-Regulatory AffairsΦ. Τζαβέλλα, Κ. Γκιρτής12
Υπολογιστική ΧημειομετρίαΓ. Λαμπρινίδης, Ε. Γκίκας12
Μέθοδοι Βιβλιογραφικής ΑναζήτησηςΓ. Λαμπρινίδης12
Σύνολο1230
 
Γ' Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία (20 εργάσιμες ημέρες)10
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας20
Σύνολο30
  
Δ' Εξάμηνο 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας30
Σύνολο30

 

Δίδακτρα 

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των # 2.800,00 # € συνολικά, τα οποία καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης λόγω χαμηλού οικονομικού εισοδήματος υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Η εξέταση των αιτήσεων πραγματοποιείται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

Πιθανοί επιβλέποντες 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση- Έλεγχος Ποιότητας, το Τμήμα Φαρμακευτικής συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και επιδιώκεται η σύνδεση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη Φαρμακευτική Βιομηχανία, τα Νοσοκομεία και άλλους παραγωγικούς φορείς. 
Πιθανοί επιβλέποντες είναι μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ από το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης: Ι. Λουκάς, Ειρ. Παντερή, Ι. Ντότσικας, από το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας: Ε. Μικρός, το Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας: Ν. Θωμαΐδης, Ε. Γκίκας και από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΕΚΠΑ: Ι. Παπουτσής, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. 

Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. και στους παρακάτω συνδέσμους: