Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΠΜΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επισκόπηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της χημείας φυσικών προϊόντων, που περιλαμβάνει τη μελέτη προϊόντων φυσικής προέλευσης (δρόγες, φαρμακολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά), τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (μακροσκοπικό, μικροσκοπικό, φυτοχημικό, φυσικοχημικό), την απομόνωση βιοδραστικών συστατικών με χρωματογραφικές μεθόδους, τον καθορισμό δομής με φασματοσκοπικές μεθόδους, την ημισύνθεση φυσικών προϊόντων, τη μελέτη βιοδραστικών συστατικών της διατροφής και φυσικών πρώτων υλών καλλυντικών, τη χημική οικολογία, τους ελέγχους βιολογικής δράσης, τις εφαρμογές βιοδραστικών συστατικών, κ.α.
Σκοπός του ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και η προετοιμασία των φοιτητών για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων τους, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.
Το ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» συνδυάζει την ακαδημαϊκή και θεωρητική μάθηση με την πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την παραλαβή, απομόνωση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση βιολογικά δραστικών εκχυλισμάτων και καθαρών συστατικών φυσικής προέλευσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν Εθνικούς και Διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΟΦ, EFSA, EMA, ΟΒΙ κλπ.), την φαρμακευτική βιομηχανία (έρευνα & ανάπτυξη, παραγωγή, διασφάλισης ποιότητας, κανονιστικές υποθέσεις) και να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με την διαχείριση και χρήση φαρμάκων (π.χ. φαρμακεία νοσοκομείων), καθώς και σε εταιρείες παραγωγής καλλυντικών ή χημικών πρώτων υλών.
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης πρωτότυπης ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Επιστήμης Υλικών, Κτηνιατρικής και Γεωπονικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η επιλογή των εισακτέων, κατ’ ανώτατο όριο είκοσι δύο (22) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, πραγματοποιείται με βάση το βαθμό πτυχίου, την πτυχιακή εργασία, την αντιστοίχιση των ειδικών μαθημάτων (Φαρμακογνωσία, Ειδικά Μαθήματα Φαρμακογνωσίας, Φαρμακευτική Ανάλυση, Οργανική Χημεία) και τη προφορική συνέντευξη (συνεκτιμώνται στοιχεία του υποψηφίου όπως: πρακτική άσκηση, συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus και ανταλλαγών σε συναφές αντικείμενο με του Τομέα, επιπλέον πτυχίο ή ΜΔΕ, αριθμός δημοσιεύσεων ή και παρουσιάσεων σε συνέδρια, συστατικές επιστολές). Για τους Έλληνες υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για αλλοδαπούς υποψήφιους, εκτός εάν είναι απόφοιτοι ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων Ι
Φασματοσκοπία I
Θαλάσσια Φαρμακογνωσία και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων
Βοτανική, Ποικιλότητα οργανισμών και Χημική Οικολογία
Βιολογικοί Έλεγχοι – Βιοτεχνολογία
Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική

Β΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα
Φασματοσκοπία IΙ
Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων ΙΙ
Εφαρμογές στα Καλλυντικά και Ειδικά Προϊόντα Διατροφής & Κανονιστικές Ρυθμίσεις
Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική
Βιβλιογραφική αναζήτηση σε εξειδικευμένα θέματα
Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική
Σεμινάρια

Γ΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Διπλωματική Εργασία

Δ΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Διπλωματική Εργασία

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συνολικά. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) εντός 15 ημερών από την έναρξη των εξαμήνων Α’, Β’ και Γ’. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων».


Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» μπορείτε να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: