Menu

ΠΜΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επισκόπηση

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης προϊόντων φυσικής προέλευσης (δρόγες, φαρμακολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά), τις φυτοχημικές ομάδες (βιοσύνθεση, χημεία, φαρμακοδυναμικές ιδιότητες), τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο (μακροσκοπικό, μικροσκοπικό, φυτοχημικό, φυσικοχημικό, φασματοσκοπικό), τον καθορισμό δομής με φασματοσκοπικές μεθόδους, την ημισύνθεση φυσικών προϊόντων, τη μελέτη συστατικών της διατροφής και φυσικές πρώτες ύλες καλλυντικών, την θαλάσσια φαρμακογνωσία και χημική οικολογία, την βοτανική οργανισμών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, τις βασικές αρχές βιοτεχνολογίας, ιστοκαλλιέργειας και βιολογικών ελέγχων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής ή/και ελέγχου ποιότητας στις βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής ή που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά πεδία της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών, δηλαδή τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Ιατρικής, Επιστήμης Υλικών, Κτηνιατρικής και Γεωπονικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η επιλογή των εισακτέων, κατ’ ανώτατο όριο είκοσι έξι (26) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, πραγματοποιείται με βάση το βαθμό πτυχίου, την πτυχιακή εργασία, την αντιστοίχιση των ειδικών μαθημάτων (Φαρμακογνωσία, Ειδικά Μαθήματα Φαρμακογνωσίας, Φαρμακευτική Ανάλυση, Οργανική Χημεία) και τη προφορική συνέντευξη (συνεκτιμώνται στοιχεία του υποψηφίου όπως: πρακτική άσκηση, συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus και ανταλλαγών σε συναφές αντικείμενο με του Τομέα, επιπλέον πτυχίο ή ΜΔΕ, αριθμός δημοσιεύσεων ή και παρουσιάσεων σε συνέδρια, συστατικές επιστολές). Για τους Έλληνες υποψήφιους απαιτείται τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, απαιτείται επάρκεια Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1, εκτός εάν είναι απόφοιτος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, και επαρκής γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Χημεία Φυσικών Προϊόντων
Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων Ι
Φασματοσκοπία I
Θαλάσσια Φαρμακογνωσία και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων
Βοτανική, Ποικιλότητα οργανισμών και Χημική Οικολογία
Βιολογικοί Έλεγχοι – Βιοτεχνολογία
Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική

Β΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα
Φασματοσκοπία IΙ
Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων ΙΙ
Εφαρμογές στα Καλλυντικά και Ειδικά Προϊόντα Διατροφής & Κανονιστικές Ρυθμίσεις
Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική
Βιβλιογραφική αναζήτηση σε εξειδικευμένα θέματα
Εισαγωγή στην ορθή εργαστηριακή πρακτική
Σεμινάρια

Γ΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Διπλωματική Εργασία

Δ΄ Εξάμηνο (30 Πιστωτικές Μονάδες)
Διπλωματική Εργασία

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 € ανά εξάμηνο στα τρία πρώτα εξάμηνα (3.000 € συνολικά). Η καταβολή του τέλους γίνεται εντός 15 ημερών από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για πιθανή απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και για πιθανή χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργείας του προγράμματος.

Σημαντικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων