ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 - ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2019

 

                                                                                                                 Αθήνα  21.11.2019

 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Οι αιτούντες μετεγγραφή φοιτητές, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου,

την  Πέμπτη 28/11/2019 και  ώρα 10:00 στην αίθουσα Δ2 του Τμήματος Φαρμακευτικής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος ανά κατηγορία, την αστυνομική τους ταυτότητα, μια φωτοτυπία αυτής και δύο (2) φωτογραφίες.

     Προσοχή: Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

 Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ.: 178250 και 178229/Ζ1/14–11– 2019 Υ.Α. μεταξύ άλλων ανεφέρεται ότι:

«…………………………………Οι επισυναπτόμενοι στην παρούσα ονομαστικοί πίνακες, κυρώνονται με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (Β΄ 3153) Υ.Α. και στο άρθρο 4 της με αρ. 52596/Ζ1/27-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1241)»

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για να δείτε την υπ΄αριθ.: 178250/Ζ1/14–11–2019 απόφαση του Υπουργείου πατήστε εδώ.

Για να δείτε την υπ΄αριθ.: 178229/Ζ1/14–11–2019 απόφαση του Υπουργείου πατήστε εδώ.

                                                   Από τη Γραμματεία του Τμήματος