ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ. 125/3-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο ανακοινώνεται ότι με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), δίνεται η δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν ένα επιπλέον ηλεκτρονικό σύγγραμμα, εφόσον το διδακτικό σύγγραμμα της επιλογής τους ανά διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους παρέχεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

  Εγγραφο Τμήματος Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων