ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ:

ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59 για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες

κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους

Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.