ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗ

Με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως σήμερα και τα διάφορα
ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ως προς τους όρους και τα κριτήρια της πρόσκλησης για
τις «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», σας αποστέλλω σχετικές διευκρινίσεις που
αφορούν την εν λόγω πρόσκληση  για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων υποψηφίων. Οι διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ και μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2849

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ