ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5 % 2022-23

 

 

    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

      ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

               

 

 

 

 

 

Αθήνα  23.09.2022

 

 

                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

      Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%) .

 

          Οι εγγραφές της εν λόγω κατηγορίας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα  26/09/2022  και  ώρα  10:00 π.μ.  στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής.

          Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
  2.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο ενδιαφερόμενος.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε:

α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με
την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε

β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

  1. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

        Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται  είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν

πρόσωπο.

 

 

 

                                      Από τη Γραμματεία του Τμήματος