ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 26.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια της από 9-10-2020 ανακοίνωσης με θέμα “Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές
του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄
1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση”, ειδικότερα σε ότι αφορά τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που επιθυμούν να υποβάλουν
αιτήσεις για λήψη δωρεάν σίτισης, θα ισχύσουν τα εξής:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ θα υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση με υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή
μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ