ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

  Συνημμένα θα βρείτε το υπ' αριθμ.πρωτ.:76415/Ζ1/18.06.2020 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Δ/νση Οργανωτικής και
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης-Τμήμα Δ'Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών που αφορά
στο αντικείμενο του θέματος

 

Τίτλος: «Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας».

Το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους
ως ακολούθως:

1. Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες

2. Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της
σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η
Ιουνίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα έγγραφα.