ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

   
    Ενημερώνουμε τους αλλογενείς -αλλοδαπούς φοιτητές του Τμήματος - ιδίως 
από την Κύπρο και την Ιορδανία- ότι κατόπιν της από 20-5-2020 γνώμης της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, κατά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει: α) να 
παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό για χρονικό διάστημα αποκλειστικά 
πέντε (5) ημερών και β) να υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο μετά το πέρας 
των πέντε (5) ημερών.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών να 
αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
secr@pharm.uoa.gr (με κοινοποίηση στη διεύθυνση ixatzip@pharm.uoa.gr), 
με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και χώρα προέλευσης), 
προκειμένου να διοργανωθεί η διαδικασία συλλογής δειγμάτων από τις 
Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες της σχετικής Εγκυκλίου εδώ.

Εκ της Γραμματείας