ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Φαρμακευτικής, στην από 30-9-2021 συνεδρίασή του, σε συμφωνία: α) των όσων συζητήθηκαν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και β) των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , αποφάσισε τα κάτωθι αναφορικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

  1. Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών, (διδασκαλία μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση κλπ), θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης.
  2. Η δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξαχθεί στις Αίθουσες/Αμφιθέατρα Διδασκαλίας του Τμήματος, αξιοποιώντας τη μέγιστη πληρότητα του χώρου τους.
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, έκτακτο διδακτικό προσωπικό, επιστημονικοί συνεργάτες κλπ) που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

Β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

Γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

Δ) έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μια εκ των προαναφερθεισών προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, σε έντυπη (αποκλειστικά) μορφή. Οι βεβαιώσεις εκτυπώνονται από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τον φορέα που διενέργησε το PCR ή το Rapid Test.

4. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλους, σε όλους του εσωτερικούς χώρους του Τμήματος και στους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός. Συνιστάται η αλλαγή της μάσκας δύο (2) φορές ημερησίως.

5. Σε όλες τις Αίθουσες/Αμφιθέατρα Διδασκαλίας θα υπάρχουν περιέκτες με αντισηπτικό υγρό.

6. Θα διεξαχθεί αριθμητική χαρτογράφηση των εδράνων των Αιθουσών/Αμφιθεάτρων Διδασκαλίας σε ειδικά έντυπα και οι φοιτητές θα σημειώνουν κάθε φορά το ονοματεπώνυμό τους δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στη θέση την οποία επέλεξαν, με σκοπό την αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών ενδεχόμενων κρουσμάτων. Συνιστάται οι φοιτητές να κάθονται στην ίδια αριθμημένη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου. Τα έντυπα της χαρτογράφησης θα αρχειοθετούνται και θα τηρούνται στους οικείους Τομείς του Τμήματος.

7. Δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι φοιτητές προσέλθουν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου τήρησης των μέτρων από το διδακτικό προσωπικό και την έναρξη του μαθήματος.

8. Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι φοιτητές θα κληθούν προς έλεγχο των πιστοποιητικών τους πριν την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.pharm.uoa.gr).

9. Για τη διαχείριση πιθανά υπόπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 θα καταρτιστεί γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης από το ΕΚΠΑ, το οποίο θα γνωστοποιηθεί άμεσα στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.pharm.uoa.gr).