ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΕΩΣ 31.8.2020

Επισυνάπτεται η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29.5.2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020
έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους
2019-2020.» (Β' 2038/30.5.2020), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, στο άρθρο πρώτο της ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι  για τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ισχύουν
τα ακόλουθα:
. Η απαγόρευση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών οι οποίες
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία με εξαίρεση:

       α) τη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν
δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

       β) τη διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική
παρουσία των φοιτητών.

. Η απαγόρευση της λειτουργίας των αναγνωστηρίων, αιθουσών κοινόχρηστων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων,
εξαιρουμένων αυτών που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών
και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

. Η απαγόρευση των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων
και δραστηριοτήτων.

. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι.
δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα
σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση
δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι
οποίοι ισχύουν για τους εργαζομένους κάθε φορέα.


Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ