ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 16201/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης  υποτρόφων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 16201/2021 πρόσκλησης

 

Σας ενημερώνουμε πως το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την αποδοχή των προσωρινών πινάκων 
αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ' 
αριθ. 16201/2021 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΘΡΟ46ΨΖ2Ν-ΠΓΝ, με ημερομηνία 
ανάρτησης στη Διαύγεια 20/05/2021).

Κατά της ως άνω απόφασης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες, 
οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει 
*ένσταση* εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την 
επόμενη ανάρτησης της απόφασης στη Διαύγεια,*είτε εγγράφως στο 
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα) είτε μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr . *

Η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, 
αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε 
περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι 
έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Εκ της Γραμματείας

21-5-2021