Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Στατιστικές Μέθοδοι

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδάσκων: Ε.Δ. Καραλής (Επίκουρος Καθηγητής)

Περιεχόμενο:

 

1. Εισαγωγή: Δείγμα-πληθυσμός, δειγματοληψία, προκατάληψη-συστηματικά σφάλματα, τεχνικές δειγματοληψίας

2. Περιγραφική Στατιστική: Γραφικές μέθοδοι παρουσίασης δεδομένων. Μέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας, κύρτωσης.

3. Στοιχεία πιθανοτήτων: Θεώρημα Bayes, θεώρημα ολικής πιθανότητας. Διακριτές κατανομές (πείραμα Bernoulli, διωνυμική, ομοιόμορφη, γεωμετρική, υπεργεωμετρική, Poisson) και συνεχείς κατανομές (κανονική, Χ2, γάμμα)

4. Διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους κανονικού πληθυσμού: ένα δείγμα, δύο δείγματα (ανεξαρτητα / εξαρτημένα)

5. Έλεγχοι υποθέσεων για τις παραμέτρους κανονικού πληθυσμού: ένα δείγμα, δύο δείγματα (ανεξαρτητα / εξαρτημένα)

6. Ανάλυση διασποράς. Ανάλυση διασποράς επαναλαμβανόμενων μετρήσεων

7. Παραμετρικές – μη παραμετρικές μέθοδοι ανάλυσης. Έλεγχος κανονικής κατανομής. Μη παραμετρικές μέθοδοι σύγκρισης δύο ή περισσότερων δειγμάτων.

8. Γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα: Γραμμική και μη γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης.Συντελεστές βαρύτητας

9. Εισαγωγή σε άλλες τεχνικές: Πίνακες συνάφειας. Μέθοδος Χ2. Έλεγχος ανεξαρτησίας. Σύγκριση ποσοστών (ένα/δύο δείγματα, odds ratio, risk difference). Ανάλυση επιβίωσης.