Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποχρεωτικά Μαθήματα » Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Εργαστήριο Σύνθεσης Φαρμάκων

Α. Εργαστηριακά Μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας: Διδάσκων: Ιωάν. Κωστάκης (Επικ. Καθηγητής)

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις: Διδάσκοντες: Π. Μαράκος, Α. Τσοτίνης, Εμ. Μικρός (Καθηγητές), Α. Κουρουνάκη, Α. Κολοκούρης (Αναπλ. Καθηγητές), Ιωάν. Κωστάκης, Γρ. Ζωΐδης, Ιωάν. Παπαναστασίου (Επίκ. Καθηγητές), Δ. Δροσόπουλος, δ. Μπενάκη (ΕΤΕΠ), Γ. Λαμπρινίδης (Ε.ΔΙ.Π.)

 

1η Άσκηση: Παρασκευή Ασπιρίνης

2η Άσκηση: Σημ. Τήξεως, Δοκιμασία φαινολικού υδροξυλίου

3η Άσκηση: Παπαβερίνη / Υδροχλ. Παπαβερίνη

4η Άσκηση: Παρασκευή Ιωδιούχου τετρααιθυλαμμωνίου

5η Άσκηση: Παρασκευή Φαινακετίνης

6η Άσκηση: Ανακρυστάλλωση

7η Άσκηση: Λήψη Φάσματος IR

8η Άσκηση: Παρασκευή Βενζοκαίνης

9η Άσκηση: Παρασκευή Σουλφανιλαμιδίου

10η Άσκηση: Παρασκευή Αιθυλοβρωμιδίου

11η Άσκηση: Προσδιορισμός συντελεστή μερισμού

12η Άσκηση: Λήψη Φάσματος NMR

13η Άσκηση: Ορθολογικός σχεδιασμός με μοριακές προσομοιώσεις