Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα Επιλογής » Εισαγωγή στους Η/Υ – Προγραμματισμός

Εισαγωγή στους Η/Υ – Προγραμματισμός

Διδάσκουσα: Διδάσκων: Α. Τσαλγατίδου (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Εργαστηριακές Ασκήσεις: Α. Τσαλγατίδου (Αναπλ. Καθηγήτρια) Γ. Λαμπρινίδης (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιεχόμενο:
Α) Θεωρία
Ιστορικό Η/Υ, Μοντέλα Turing και Von Neumann, Αναπαράσταση Δεδομένων, Αναπαράσταση Αριθμών, Πράξεις με Μπιτ, Οργάνωση Υπολογιστών (ΚΜΕ, Κύρια Μνήμη, Υποσύστημα Εισόδου / Εξόδου, Εκτέλεση Προγραμμάτων, Κύκλος Μηχανής), Λειτουργικά Συστήματα, Ασφάλεια (Κρυπτογράφηση / Αποκρυπτογράφηση, Μέθοδοι Ιδιωτικού και Δημόσιου Κλειδιού, Ψηφιακή Υπογραφή), Δικτύωση και Διαδίκτυο (Κατηγορίες και Συνδυασμός Δικτύων, Πρωτόκολλα, Διαδιεργασιακή επικοινωνία, Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρέτη, Μοντέλο Ομότιμου προς Ομότιμο, Αρχιτεκτονική Διαδικτύου και Εφαρμογές), Τεχνολογία Λογισμικού (Κύκλος Ζωής Λογισμικού, Μοντέλα Ανάπτυξης Λογισμικού)
Β) Εργαστήριο
Ορισμός των εννοιών: αλγόριθμος, μεταγλώττιση, σύνδεση και εκτέλεση προγραμμάτων. Λογικά και Συντακτικά λάθη. Η γλώσσα C: τύποι δεδομένων, μεταβλητές, σταθερές. Εντολές Εισόδου-Εξόδου, Τελεστές. Συναρτήσεις. Κώδικας ASCII. Εντολές Επιλογής (if-switch). Εντολές επανάληψης (for, while, do while). Πίνακες. Ταξινόμηση. Αναζήτηση. Δημιουργία και Εκτέλεση Προγραμμάτων.