Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.05.2012

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΣTH ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΣTH ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία από το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης  και του ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2561/28-12-2008, τεύχος 2).

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

 

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Μοριακή & Εφηρμοσμένη Φυσιολογία, μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, αναφερόμενο στη Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος), Φυσιολογία της Άσκησης & Εφαρμογές στην Αθλητιατρική, Νευροφυσιολογία & Νευροεπιστήμες, Μοριακή Διαγνωστική, Μοριακή Ενδοκρινολογία, Μοριακή Ογκολογία, Ανοσολογία, Ρευματολογία, Φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος, Μεταβολικά Νοσήματα Οστών, Φυσιολογία της Αναπαραγωγής, Φυσιολογία της Αναπνοής, και Φυσιολογία του Ενδοθηλίου & Καρδιαγγειακού Συστήματος.

 

β) Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στη Μοριακή & Εφηρμοσμένη Φυσιολογία, μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

 

Στο ΠΜΣ για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΤΕΕΦΑ και συναφών ειδικοτήτων Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 2083/92 και 2916/2001.

 

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 2.000,00€/έτος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

 

Με βάση τη σειρά αξιολόγησης και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων προβλέπεται να χορηγηθεί ένας αριθμός υποτροφιών.

 

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 5. Προσωπική συνέντευξη.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 9/4/2012 μέχρι 25/6/2012, στη διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Κτίριο 16, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα, 115 27:

 

 • Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία.
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους  αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπουλάκειο Κτίριο, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα, 115 27.
 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 1/7/2012 έως τις 8/7/2012.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας Κτίριο, 16, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Αθήνα, 115 27 (κα. Ξένια Γαϊτανάρη, Τηλ. 210-746 2592 και 746 2507 Fax: 210-746 2571). Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://www.grammateia.med.uoa.gr

 

Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Πειραματική Φυσιολογία) & Υπεύθυνος Σεμιναρίων Κλινικής Φυσιολογίας ο Καθηγητής Γιώργος Βαϊόπουλος (Παθολογία). Επίσης συμμετέχουν ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: κος Χαράλαμπος Ρούσσος (Παθολογία), Χαράλαμπος Μουτσόπουλος (Παθοφυσιολογία), Γρηγόρης Κουράκλης (Χειρουργική), Πέτρος Σφηκάκης (Παθολογία), Γαβριήλ Καρατζάς (Χειρουργική) και Θανάσης Παπαβασιλείου (Βιολογική Χημεία).

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Α.Μ. Δημόπουλος