Αρχική σελίδα » Πρακτική Ασκηση » ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Φοιτητών που θα υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε κάποια Επιχείρηση και μετά την επιλογή των Επιχειρήσεων στις οποίες θα ασκηθούν οι Φοιτητές, θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

1. Για να ξεκινήσει ένας Φοιτητής Πρακτική Άσκηση απαιτούνται:
α) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ΕΚΠΑ και της επιχείρησης όπου υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση (το Ιδιωτικό Συμφωνητικό θα πρέπει να υπογραφεί πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή). Υπογράφεται σε 3 αντίγραφα (το ένα πηγαίνει στην Επιχείρηση, το δεύτερο στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Υποέργου και το τρίτο στην Οριζόντια Αυτεπιστασία) πρώτα από την Επιχείρηση (υπογράφει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης) και κατόπιν μεταβιβάζεται στην Οριζόντια Αυτεπιστασία (Σταδίου 5, γραφείο 107, υπόψη κου Τσερώνη) για να υπογραφεί και από τον Εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ.
β) Υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ΕΚΠΑ, του Επιστημονικού Υπευθύνου και του Φοιτητή (όπως ανωτέρω).

2. Για να ολοκληρώσει ένας Φοιτητής την Πρακτική του Άσκηση και να πληρωθεί απαιτούνται να προσκομιστούν στην Οριζόντια Αυτεπιστασία τα εξής έγγραφα:
Βεβαίωση από το φορέα στον οποίο πραγματοποίησε ο Φοιτητής την Πρακτική του Άσκηση ότι αυτή ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε σε συγκεκριμένο διάστημα το οποίο θα αναφέρετε (υπογράφει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος).

       Έκθεση αξιολόγησης από τον Επιβλέποντα στον χώρο εργασίας του Φοιτητή για την υλοποίηση της Πρακτικής του Άσκησης (υπογράφει ο Επόπτης του Φοιτητή στην Επιχείρηση – έχει οριστεί στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό).
       Βεβαίωση και Έκθεση Αξιολόγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου όπου θα αναφέρετε το διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (θα συμπίπτει με αυτό της Βεβαίωσης του φορέα) και θα γίνεται αξιολόγηση για την πορεία του Φοιτητή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης.
       Έκθεση αξιολόγησης του Φοιτητή για την υλοποίηση της Πρακτικής του Άσκησης όπου θα αναφέρετε το διάστημα υλοποίησής της (θα συμπίπτει με αυτό της Βεβαίωσης του φορέα) και θα αξιολογεί την υλοποίηση της Πρακτικής του Άσκησης.
      Α.Φ.Μ. και Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου Ι.Κ.Α.
      Α.Μ.Κ.Α. και Λογαριασμός Τράπεζας (IBAN).
Η αποζημίωση του Φοιτητή είναι: 200€ ανά μήνα (600€ το τρίμηνο).