Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

 

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” απευθύνεται πρωτίστως σε αποφοίτους των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Χημείας και δευτερευόντως σε αποφοίτους “συγγενών” Τμημάτων. Έχει διάρκεια 18 μηνών κατά τους οποίους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα υποχρεωτικά και σειρά μαθημάτων επιλογής, ώστε να συμπληρώσουν τουλάχιστον 40 Πιστωτικές Μονάδες, οι οποίες αθροίζονται με τις Πιστωτικές Μονάδες της Διπλωματικής Εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα παρέχουν στον φοιτητή τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και να εργαστεί αυτόνομα και αποτελεσματικά στην περιοχή των Φαρμακευτικών Επιστημών.

Η πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκεται εντός του Α’ εξαμήνου, ακολουθούμενη από την πρωτότυπη ερευνητική διπλωματική εργασία, που ξεκινά από το Β’ εξάμηνο και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος οι φοιτητές ασκούνται υποχρεωτικά επί 3 εβδομάδες σε Φαρμακευτική Βιομηχανία, ενώ παρακολουθεί υποχρεωτικά σειρά σεμιναρίων που προσφέρονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής. 

 

ΚΩΔ. Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας/Εβδομάδα ΑριθμόςΠιστωτικών Μονάδων
  Α΄ Εξάμηνο    
2Α01 Προχωρημένη Φαρμακευτική Χημεία Ι 2 4
2Α02 Βιοχημική και Μοριακή Φαρμακολογία 2 4
2Α03 Στρατηγική Σύνθεσης Φαρμακομορίων / Προχωρημένη Οργανική Χημεία 5 9
2Α04 Προχωρημένη Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 2 4
2Α05 Φασματοσκοπικές Μέθοδοι I 2 4
2Α06 Φασματοσκοπικές Μέθοδοι IΙ 1 2
2Α07 Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση I 2 4
2Α08 Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 2 3
2Α09 Προχωρημένη Φαρμακολογία 2 4
2Α10 Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση 2 4
  Β΄ Εξάμηνο    
2Α11 Νομοθεσία-Regulatory affairs 1 2
2Α12 Έλεγχος Ποιότητας 2 4
Επιλεγόμενα μαθήματα: ΚΩΔ. 2Α07 έως 2Α12 α
2Α13 Πρακτική άσκηση σε Βιομηχανία ή Νοσοκομείο 120 (15ημέρες) 6
  Α΄ - Γ΄ Εξάμηνα    
2Α14 Σεμινάρια 20β 1
2Α15 Διπλωματική εργασία - 50γ
  Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

 

α O φοιτητής υποχρεούται πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων να επιλέξει τα μαθήματα επιλογής έτσι ώστε να συμπληρώνεται τουλάχιστον ο αριθμός των 90 Π.Μ.

β Ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων περιλαμβάνει είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες στα τρία εξάμηνα.

γ Οι 50 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.