Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακευτική» απευθύνεται μόνο σε αποφοίτους των Τμημάτων Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Κλινική Φαρμακευτική είναι ειδίκευση που έχει σαν αντικείμενο τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του κλινικού φαρμακοποιού και αποσκοπεί στην προώθηση της ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών (medical devices) από τον ασθενή. Ο όρος «κλινική» δεν υπονοεί μόνο δραστηριότητες του φαρμακοποιού σε περιβάλλον νοσοκομείου, αλλά περιλαμβάνει και όλες τις σχετιζόμενες με τη φαρμακοθεραπεία υπηρεσίες που ασκούν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, οι φαρμακοποιοί ιδιωτικών φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί των ιδιωτικών κλινικών κ.λπ.

Το πρόγραμμα σπουδών κατανέμεται σε τρία εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε επτά υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων πέντε στο Α ΄και δύο μαθήματα στο Β εξάμηνο. Στο Γ εξάμηνο, ακολουθεί η κλινική άσκηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία της περιοχής των Αθηνών με εκ περιτροπής συμμετοχή σε παθολογικές, ογκολογικές, ρευματολογικές, χειρουργικές, παιδιατρικές κλινικές και μονάδες εντατικής παρακολούθησης. Η κλινική πρακτική συνίσταται στην καθημερινή παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα νοσηλευτικά ιδρύματα, υπό την επίβλεψη των θεράποντων ιατρών, όπου γίνεται η συμμετοχή στις κλινικές επισκέψεις καθώς και η καταγραφή, ανάλυση και διερεύνηση των ορισμένων σημαντικών κλινικών περιστατικών. Η περάτωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών γίνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία ανατίθεται το Α΄εξάμηνο και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και εξέτασή της στο τέλος του Γ΄εξαμήνου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων που προσφέρονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής. Η μετάβαση από το ένα εξάμηνο σπουδών στο επόμενο προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του εξαμήνου.  

 

 

 ΚΩΔ.

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας/Εβδομάδα α Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων β
  Α΄ Εξάμηνο    
1001 Κλινική Φαρμακολογία Ι / Παθολογία/Παθοφυσιολογία Ι 4 6
1002 Εφαρμογή Εργαστηριακών και Αναλυτικών Μεθόδων στη Διάγνωση και Θεραπευτική παρακολούθηση ασθενών 3 5
1003 Στατιστικές Μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 2 3
1004 Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική 2 3
1005 Εφαρμογή της Φαρμακοκινητικής στη Θεραπευτική 2 3
  Β΄ Εξάμηνο    
1006 Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ / Παθολογία/Παθοφυσιολογία ΙΙ 5 8
1007 Διερεύνηση ενδιαφερουσών περιστατικών της θεραπευτικής και των δηλητηριάσεων 3 5
  Γ΄ Εξάμηνο    
1008 Κλινική Πρακτική 25γ 28
  Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνα    
1009 Σεμινάρια δ 20δ 1
1010 Διπλωματική εργασία - ε 28
  Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων   90

 

α Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας (μαθήματα/εργαστήρια) είναι: i) Α΄ εξάμηνο: 28, 42 και 56 ώρες για τα μαθήματα που διδάσκονται 2, 3 και 4 ώρες εβδομαδιαίως, ii) Β΄ εξάμηνο: 36 και 60 ώρες για τα μαθήματα που διδάσκονται 3 και 5 ώρες εβδομαδιαίως.

β Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων υπολογίστηκε θεωρώντας ότι μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες συνολικής απασχόλησης (διδασκαλία, εργαστήρια και προσωπική μελέτη).

γ Τέσσερεις (4) μήνες κλινικής πρακτικής με καθημερινή παρουσία στο νοσοκομείο (5) ωρών. Επιπλέον, επεξεργασία, ανάπτυξη και παρουσίαση ενδιαφέρουσων κλινικών περιπτώσεων.

δ Ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων περιλαμβάνει είκοσι (20) ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες στα τρία εξάμηνα.

ε Περιλαμβάνει ερευνητική εργασία, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.