Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΔΙΔΑΚΤΙΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

 

Προϋποθέσεις για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

 

α) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή ανακηρύσσεται υποψήφιος διδάκτορας. Οι προϋποθέσεις για την ανακήρυξή του είναι να έχει περατώσει επιτυχώς τον κύκλο των μαθημάτων Μ.Δ.Ε. και να έχει κριθεί κατάλληλος από την Συντονιστική Επιτροπή.

β) Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής η Γ.Σ.Ε.Σ. ανακηρύσσει τους υποψήφιους διδάκτορες λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Κάθε υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να βρει επιβλέποντα πριν από την ανακήρυξή του.

δ) Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3685/08.

 

ΣυμπληρωματικέςΔιατάξεις

 

  • Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) χρόνια και ο ανώτατος σε οκτώ (8) χρόνια.

  • Δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής από κατόχους Μ.Δ.Ε. (Master) άλλων Τμημάτων Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων.Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν να ανακηρυχθούν και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. (Master) άλλων Τμημάτων Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον το Μ.Δ.Ε. (Master) είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα στον οποίον οι ενδιαφερόμενοι θα εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή. Σημειώνεται ότι, για τους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ξένων Πανεπιστημίων πρέπει να χορηγείται η σχετική αναγνώριση/ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που κριθούν απαραίτητες για την ανακήρυξη υποψηφίων Διδακτόρων θα υποδεικνύονται στους ενδιαφερόμενους από τις επιτροπές ειδίκευσης των Μ.Δ.Ε.

  • Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας δεν είναι Φαρμακοποιός και δεν έχει Μ.Δ.Ε. από Τμήμα Φαρμακευτικής, υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό μάθημα, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή.

2) Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται σε καταβολή διδάκτρων, #1.000# €/έτος και μέχρι μέγιστο #3.000# €.Εναλλακτικά, ο Υποψήφιος Διδάκτορας απαλλάσσεται των διδάκτρων εφόσον επικουρεί στη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών φοιτητών στα εργαστήρια του Τομέα και συμμετέχει στις επιτηρήσεις των εξετάσεων των μαθημάτων του Τμήματος, μέχρι την παρουσίαση του πειραματικού μέρους της διατριβής του στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας διακόψει τη συμμετοχή του στις παραπάνω δραστηριότητες υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων, #1.000# €/έτος, μέχρι την παρουσίαση του πειραματικού μέρους της διατριβής του στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή ή μέχρι μέγιστο #3.000# €.Σε κάθε περίπτωση η επικουρική απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ώρες/έτος.