Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

«ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

 

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων” απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Φαρμακευτικής καθώς και συγγενών τμημάτων (Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Γεωπονικής κ.α.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Εχει 18μηνη διάρκεια και περιλαμβάνει την διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής ενώ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων που προσφέρονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής.

Η πλειονότητα των μαθημάτων διδάσκεται κατά το Α’ εξάμηνο, ακολουθούμενη από την διπλωματική εργασία, η οποία ξεκινά από το Β’ εξάμηνο και οδηγεί σε εξειδίκευση σε σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στο πεδίο της Χημείας Φυσικών Προϊόντων. 

 

 

ΚΩΔ.

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας/

Εβδομάδα

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

Α΄ Εξάμηνο

4001

Χημεία Φυσικών Προϊόντων

3

5

4002

Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα

3

5

4003

Φασματοσκοπία I

3

5

4004

Φασματοσκοπία II

3

5

4005

Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων

3

5

Β΄ Εξάμηνο

Επιλογή 2 από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα

4006

Βιολογικοί Έλεγχοι – Βιοτεχνολογία

2

3

4007

Βοτανική, Χημειοταξινομική - Χημική Οικολογία

2

3

4008

Θαλάσσια Φαρμακογνωσία & Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

2

3

4009

Εφαρμογές φυσικών προϊόντων στα καλλυντικά και ειδικά προϊόντα διατροφής & Κανονιστικές ρυθμίσεις

2

3

Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνα

4010

Σεμινάρια

20

1

4011

Επιχειρηματικότητα

40

2

4012

Διπλωματική εργασία

-

56

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

Ο εβδομαδιαίος  αριθμός ωρών διδασκαλίας που αναφέρεται είναι ενδεικτικός.  Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα για κάθε μάθημα να αυξήσει ή να ελαττώσει τις ώρες διδασκαλίας για ορισμένες εβδομάδες ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος και κατά συνέπεια και οι πιστωτικές μονάδες θα είναι ίσες με αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα

Οι 56 Π.Μ. της Διπλωματικής Εργασίας δικαιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή της απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.