Αρχική σελίδα » Γραμματεία » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.11.2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

 

     

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Οι αθλητές που εισήχθησαν στo Τμήμα Φαρμακευτικής οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία έως

 

και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμ.1

 

Φ.151/110270/Β6/15-07-2014 υπουργικής απόφασης.

 

«Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

(ΦΕΚ Β΄ 1920/16-07-2014) - (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ) και συγκεκριμένα τα εξής:

 

 α) Αίτηση εγγραφής.

 

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45),

 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου

 

απόλυσης.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα

 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

 

ε) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

                                            Από τη Γραμματεία